Privacyverklaring

Privacyverklaring

Puur Avontuur buitenschoolse opvang, gevestigd aan de Ruitenberglaan 4 te Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.puuravontuur.com
Ruitenberglaan 4 Arnhem
tel: 06-34633670

Cathelijn Thijssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Puur Avontuur buitenschoolse opvang. Zij is te bereiken via info@puuravontuur.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Puur Avontuur buitenschoolse opvang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
NAW gegevens
Geslacht
Telefoonnummer
Email adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Puur Avontuur buitenschoolse opvang verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
NAW gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Puur Avontuur buitenschoolse opvang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Aanmelden van uw kind(eren) voor de buitenschoolse opvang.
Uw telefoonnummer en email adres om facturen te versturen en u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Puur Avontuur buitenschoolse opvang verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Puur Avontuur buitenschoolse opvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Puur Avontuur buitenschoolse opvang neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Avontuur buitenschoolse opvang) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren uitsluitend de gegevens die voor de belastingdienst van belang zijn maximaal 7 jaar, alle andere gegevens verwijderen wij van onze systemen indien dat wettelijk is toegestaan en het de reguliere bedrijfsvoering van Puur Avontuur buitenschoolse opvang
niet schaadt.
Gegevens van sollicitanten die afgewezen worden bewaren wij maximaal 4 weken.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Puur Avontuur buitenschoolse opvang deelt uw persoonsgegevens met derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (GGZ en belastingdienst). De bedrijven die uw gegevens daarbij verwerken in onze opdracht zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Daarnaast verstrekt Puur Avontuur buitenschoolse opvang eventueel uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Zoals b.v. een extern adviseur die deze gegevens in uw opdracht rechtstreeks van ons krijgt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Avontuur buitenschoolse opvang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@puuravontuur.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Puur Avontuur buitenschoolse opvang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Puur Avontuur buitenschoolse opvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@puuravontuur.com

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puuravontuur.com, dan verwijderen wij deze informatie direct.